Условия программы «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» –в торгово-розничной сети «Magnum Cash &Carry»

1.Бағдарлама атауы:

«ХАЛЫҚ БАҚЫЛАУЫ»

2. Ұйымдастырушы:

Атауы

«Magnum Сash&Сarry» ЖШС

Заңды мекен-жайы

Алматы қ., Ратушный к-сі, 90А

3. Өткізілу мерзімі:

Тұрақты негізде.

Ескерту:

Науқанның әрекеті қайта бағалау мен бағалықтарды ауыстырумен байланысты Магнум пост шығарылу барысында 24 сағатқа тоқтатылады.

4. Өткізу аумағы:

Magnum «Cash&Carry» барлық Сауда кешендері және Алматы, Қарағанды, Астана, Шымкент, Талдықорған, Петропавл, Қаскелен  «AТАК», «Express»  (бұдан әрі «Magnum» СК)

5. Бағдарлама Қатысушысы:

5.1.Бағдарлама қатысушысы бола алады:

5.1.1. Тек қана жеке тұлғалар Қазақстан Ресубликасының азаматы және 18 жасқа толған шетел азаматтары.

5.1.2. Бағдарлама ережелерімен анықталған барлық шарттарды орындаған тұлғалар

6. Өтемақы:

6.1. «Қазақстан» плитка шоколады, 100 г.

7. Бағдарламада қатысатын тауар сұрыпталымы:

7.1. «Magnum» СК ұсынылған тауардың барлық сұрыпталымы

 

8. Бағдарламада қатысу шарттары:

8.1. Егер бағдарлама қатысушысы науқан өткізілу мерзімі ішінде сөреде бағалықта көрсетілген баға нақты бағамен сәйкес келмеуін немесе мерзімі өткен тауар сатылуын анықтаған жағдайында Бағдарлама қатысушысына «Қазақстан» плитка шоколады, 100 г беріледі.

 

9. Бағдарлама бойынша өтемақы берілу ережелері:

9.1. Егер сөреде бағалықта көрсетілген баға нақты бағамен сәйкес келмеуі немесе мерзімі өткен тауардың сатылуы анықталған жағдайында сатып алушы ақпараттық тұрынтаққа жолығу қажет.

9.2. Плитка шоколадтың берілуі келесі шарттардың бірін орындағанда жүзеге асады:

- Тауар мен чектің бар болуы, бағалықта көрсетілген баға нақты бағамен сәйкес келмеген жағдайында;

- Бағалықта көрсетілген баға нақты бағамен сәйкес келмеу фактісі расталған кезінде;

- Сатып алушы мерзімі өткен тауарды сатып алған жағдайында;

- Сауда залында мерзімі өткен тауар табылған кезінде.

9.3. «Magnum» СК егер тауардың бағалығы бар болған және бағалықта көрсетілген баға нақты бағамен сәйкес келген жағдайында плитка шоколадты беруден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

9.4. Плитка шоколад сатып алушыға бағалықта көрсетілген баға сәйкес келмеу/мерзімі өткен таауар бар болу фактісі расталған жағдайында беріледі.

9.5. Плитка шоколадты алған бағдарламаның әрбір қатысушысы бұдан әрі шоколадты есепке алу және есептен шығару үшін «Сатып алушыларға тауар беру тізімдемесінде» міндетті түрде қол қою керек.

10. Бағдарлама қатысушысының құқықтары:

10.1. Бағдарлама қатысушысының құқығы бар:

  • Бағдарламаның шарттарымен танысуға.
  • Ережелерде анықталған тәртіппен бағдарламада қатысуға,
  • Бағдарламаның өзгерістері туралы ақпаратпен www.magnum.kz сайтында танысуға.
  • Сатып алушы бағдарламаның талаптарын және шарттарын сақтау кезінде өтемақыны талап етуге құқылы.

11. Қатысушының міндеттері:

11.1. Бағдарламаны өткізу ережелерін сақтау керек.

12. Ұйымдастырушының құқықтары:

12.1.Ұйымдастырушы құқылы:

12.1.1. Бағдарлама Қатысушысына осы ережелердің талаптары орындалмаған жағдайында өтемақыны беруден бас тартуға.

12.1.2.Ережелерді өзгертуге немесе www.magnum.kz сайтында ақпаратты жариялау арқылы бағдарламаны уақытысынан бұрын тоқтатуға.

13.Ұйымдастырушының міндеттері:

13.1.Ұйымдастырушы міндеттенеді:

13.1.1. Ережелермен анықталған тәртіппен бағдарламаны өткізуге.

13.2. Бағдарламаның шарттарының барлық талатарын орындаған тұлғаларға өтемақыны беруге.

13.3. Бағдарлама Ұйымдастырушысы бағдарлама Қатысушысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасымен қарастырылған заңнамасынан және осы Ережелерден басқа жағдайда үшінші тұлғаларға ұсынуға құқылы емес.

13.4 Ұйымдастырушы бағдарламаның Қатысушысымен пайда болған дауларды ҚР заңнамасына сәйкес шешуге міндетті.

14. Қосымша шарттары:

14.1. Бағдарламаға қатысу Қатысушыны осы Ережелермен автоматты түрде таныстыруды білдіреді.

 

14.2. Бағдарламаға қатыса отырып, Қатысушы өзінің жеке деректерін Тапсырыс беруші мен Ұйымдастырушы өңдеу, сонымен қатар оның жеке деректерін бағдарламаны тікелей жүзеге асыратын үшінші тұлғаларға жіберу үшін өз келісімін береді.

 

14.3. Ұйымдастырушының, Тапсырыс берушінің қызметкерлерінің, олармен үлестес тұлғалардың, сонымен қатар олардың отбасы мүшелерінің бағдарламаға қатысуға құқығы жоқ.

 

1.Наименование программы:

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

2. Организатор:

Наименование

ТОО «Magnum Сash&Сarry»

Юридический адрес

г. Алматы, ул. Ратушного 90А

3. Сроки проведения:

На постоянной основе.

Примечание:

Действие акции приостанавливается на 24 часа при выходе Магнум Поста, в связи с переоценкой и заменой ценников.

4. Территория проведения:

Все торговые комплексы Magnum «Cash&Carry» и «AТАК», «Express» в г. Алматы, г. Караганда, г. Астана, г. Шымкент, г. Талдыкорган, г.Петропавловск, г.Каскелен (далее ТК «Magnum»)

5. Участник программы:

5.1.Участником программы могут стать:

5.1.1. Только физические лица граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, достигшие 18 лет.

5.1.2. Выполнившие все условия, определенные правиламипрограммы

6. Компенсация:

6.1.Плитка шоколада «Казахстан» 100 гр.

7. Ассортимент товара, участвующий в программе:

7.1. Весть ассортимент товара, представленный в ТК «Magnum»

 

8. Условия участия в программе:

8.1.Если Участник программы в период проведения акции обнаружил несоответствие цены в ценнике на полке и фактической цены, либо обнаружил в продаже просроченный товар в качестве компенсации Участнику программы выдается Плитка шоколада «Казахстан» 100 гр.

 

9. Правила выдачи компенсации - по программе:

9.1. В случае обнаружения факта несоответствие цены в ценнике на полке и фактической цены, либо обнаружения в продаже просроченного товара покупателю необходимо обратиться на информационную стойку.

9.2. Выдача плитки шоколада производится только при соблюдении одного из следующих условий:

- Наличие чека с товаром, цена на который не соответствует ценнику;

- Подтверждение факта несоответствия ценника и фактической цены;

- Приобретение покупателем просроченного товара;

- Обнаружение товара с просроченным сроком годности в Торговом зале.

9.3.ТК «Magnum» оставляет за собой право отказать в выдаче плитки шоколада в случае если ценник на товар в наличии, и фактическая цена соответствует ценнику.

9.4.Плитка шоколада выдается покупателю в случае подтверждения факта несоответствия ценника/наличия просроченного товара.

9.5.Каждый Участник программы, получивший плитку шоколада, должен в обязательном порядке расписаться в «Ведомости выдачи товара покупателям» для дальнейшего учета и списания шоколада.

10. Права Участника программы:

10.1. Участник программыимеет право:

  • Ознакомиться с Условиями программы.
  • Принимать участие в программе в порядке, определенном Правилами,
  • Ознакомиться с информацией об изменениях в программе на сайте www.magnum.kz.
  • Покупатель при условии соблюдения им требований и условий программы вправе требовать компенсацию.

11. Обязанности Участника:

11.1. Соблюдать настоящие Правила проведения программы.

12. Права Организатора:

12.1.Организатор вправе:

12.1.1. Отказать в выдаче компенсации Участнику программы, не выполнившему требования настоящих Правил.

12.1.2.Изменять Правила или досрочно остановить программу путем размещения информации на сайте www.magnum.kz.

13.Обязанности Организатора:

13.1.Организатор обязуется:

13.1.1. Провести программу в порядке, определенном Правилами.

13.2.Выдавать компенсацию, выполнившим все требования Условий программы.

13.3.Организатор программы не вправе предоставлять информацию об Участнике программы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

13.4 Организатор обязан решать споры, возникшие с Участником программы в соответствии с законодательством РК.

14. Дополнительные условия:

14.1.Участие в программе автоматически подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами.

14.2.Участвуя в программе, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных Заказчиком и Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию программы.

14.3.Сотрудники Организатора, Заказчика, аффилированных с ними лиц, а также члены их семей не имеют права участвовать в программе.

Вернуться к списку Акций